สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ カナダガチョウ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (FSAP)
​ก.ล.ต. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (Financial Sector Assessment Program: FSAP)  เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมประชุม ACMF
​ผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมประชุม ASEAN Capital Markets Forum ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน เสริมแกร่งการลงทุนภูมิภาค”  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
Latest News
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 121/2560 ลงวันที่ 24/11/2560
  ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนเลือกบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีด้วยการอ่านรายงานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 120/2560 ลงวันที่ 23/11/2560
  ก.ล.ต. กำชับให้ IEC คืนเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได้
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 119/2560 ลงวันที่ 22/11/2560
  ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ DCC
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 118/2560 ลงวันที่ 22/11/2560
  ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค 4.0
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2560 ลงวันที่ 21/11/2560
  ก.ล.ต. ปลดล็อคทุนขั้นต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันและรายใหม่
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2560 ลงวันที่ 21/11/2560
  ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และการทำหน้าที่ของตัวกลาง เน้นคุ้มครองผู้ลงทุน
 • ข่าวประจำสัปดาห์ ลงวันที่ 20/11/2560
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 115/2560 ลงวันที่ 16/11/2560
  ก.ล.ต. ให้ PACE ชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
 • ข่าวประจำสัปดาห์ ลงวันที่ 13/11/2560
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 114/2560 ลงวันที่ 13/11/2560
  กระทรวงการคลังให้ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 113/2560 ลงวันที่ 13/11/2560
  ก.ล.ต. ชวนประชาชนเช็คความฟิต คิดก่อนลงทุน ในงาน SET in the City 2017
Announcement
 • การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน / เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร / ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2560
canada goose victoriadth="100%" class="ms-WPBody" allowDelete="false" allowExport="false" style="" >
Join us on
left
right
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff

カナダガチョウ

canadá ganso usa
Canada Goose online kopen
カナダのガチョウの男性
canada goose kensington parka vendita
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Activities
ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (FSAP)
​ก.ล.ต. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินไทย (Financial Sector Assessment Program: FSAP)  เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมประชุม ACMF
​ผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมประชุม ASEAN Capital Markets Forum ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน เสริมแกร่งการลงทุนภูมิภาค”  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
Latest News
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 121/2560 ลงวันที่ 24/11/2560
  ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนเลือกบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีด้วยการอ่านรายงานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 120/2560 ลงวันที่ 23/11/2560
  ก.ล.ต. กำชับให้ IEC คืนเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได้
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 119/2560 ลงวันที่ 22/11/2560
  ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ DCC
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 118/2560 ลงวันที่ 22/11/2560
  ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค 4.0
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2560 ลงวันที่ 21/11/2560
  ก.ล.ต. ปลดล็อคทุนขั้นต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันและรายใหม่
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2560 ลงวันที่ 21/11/2560
  ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และการทำหน้าที่ของตัวกลาง เน้นคุ้มครองผู้ลงทุน
 • ข่าวประจำสัปดาห์ ลงวันที่ 20/11/2560
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 115/2560 ลงวันที่ 16/11/2560
  ก.ล.ต. ให้ PACE ชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
 • ข่าวประจำสัปดาห์ ลงวันที่ 13/11/2560
  การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 114/2560 ลงวันที่ 13/11/2560
  กระทรวงการคลังให้ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 113/2560 ลงวันที่ 13/11/2560
  ก.ล.ต. ชวนประชาชนเช็คความฟิต คิดก่อนลงทุน ในงาน SET in the City 2017
Announcement
 • การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน / เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร / ผู้จัดการกองทุน / ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2560
Join us on
left
right
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map
Login for SEC Staff


Make A Gift, Change A Life

Please donate and help us get one more athlete onto the playing field.

 • What We Do
 • Who We Are
 • Get Involved
 • Sports & Games
 • Support Our Work

Newsletter: Sign up and get inspiring stories!

Sign Up Now

Make A Gift, Change A Life

Donate
 • English
  • View in English
  • باللغة العربية
  • 中文版
  • Voir en Français
  • Hа русском
  • Ver en Español
 • Region:
  • Africa
  • Asia Pacific
  • East Asia
  • Europe-Eurasia
  • Latin America
  • Middle East - North Africa
  • North America
Young women on a medal stand join hands above their hands
Special Olympics is Changing the World!
Every day, in 172 countries, our sports bring people together, creating a healthier, more welcoming world for all.
People in a stadium cheer as fireworks light up their faces
Celebrating 50 Years
Starting in July 2018, we are celebrating 50 years of creating a more inclusive, welcoming world for all. Learn more.
David Egan in batter's helmet readies to hit a ball
Heavy Hitter
David Egan has testified in the U.S. Senate and worked on Capitol Hill. Learn more about this athlete leader.
Three people, one with ski goggles, pose for a picture in a snowy landscape
Video: "Indescribable"
How Special Olympics snowboarder Daina Shilts, left, got to team up at X-Games with Olympic snowboarding champion Hannah Teter, center.
Olympic swimmer Michael Phelps poses poolside with swimmers
Video: Why Michael Phelps Loves Special Olympics
See who else loves the idea of creating a more welcoming world where everyone is included. Watch the video now.
Players in a circle reach in to join hands at its center
Video: Come To Our World
Watch this short video to see how uniting on the playing field can change the game for all of us.
Young child gazes intently as people behind him clap
Sports and So Much More
With over 108,000 events a year – plus leadership, health and unified programs -- our athletes find fulfillment on the playing field and in life.
Four swimmers, still wet from swimming, smile broadly and proudly.
Changing Attitudes
Every day, our athletes inspire people everywhere to open their hearts to a wider world of human talents and potential.
A young woman takes an eye test as a friend nearby smiles
Improving Athlete Health
We open doors to better health care for people with intellectual disabilities, who face stigma and often lack access to care.
A young woman with a basketball readies to shoot as players surround her
Play Unified!
Unified Sports teams people with and without intellectual disabilities in a common bond in their love of sports.
Black and white photo of runners in lanes on a track
Out of the Shadows
For decades, Special Olympics has been breaking down barriers and creating opportunities to let talents and joy shine through! 
Connect With Us:socialmedia-facebooksocialmedia-twittersocialmedia-instagram

Find It Fast

 • 320 x 320 Europe Sports
  Sports and Games

  We have over 108,000 competitions a year, worldwide.

  • Our best sport stories  
  • International Games Center
  • What are Unified Sports?
  • Guides for our 30-plus sports
  • Global Sports Competition Calendar

 • Volunteer
  Get Involved

  With offices in 172 countries, Special Olympics gives you the chance to change lives where you live.  

  • Become an athlete
  • Learn about volunteering 
  • Contact Special Olympics near you
  • Events near you
  • Video: Unleashing the Human Spirit
 • 320x320-European-Football-Week-logo
 • 320 320 EE Stories
  Stories and Videos

  Learn about the power of Special Olympics to inspire hope, confidence and courage.

  • Stories from Europe Eurasia
  • Best stories from around the world
  • Popular videos
  • All videos
 • 320x320 History
  Our Mission & History
  The mission of Special Olympics has guided our growth from a backyard summer camp to a movement making history in 172 countries. It started with the vision of our founder, Eunice Kennedy Shriver, and her pioneering work with people with intellectual disabilities.
 • Health Programs
  Health
  We make our athletes healthier through free examinations and community-based initiatives in more than 130 countries. See a slideshow overview of our work involving volunteer health-care professionals, governments and donors such as the Golisano Foundation.

Our Partners

 • AIPS

  Global Impact Partner for Special Olympics.

 • Coca Cola

  Special Olympics Founding Partner

 • Golisano

  Expanding health services for people with intellectual disabilities.

 • 148x103 EU Logo

  The European Union supports our work in health, sports and social change.

 • A Very Special Christmas Trust

  Funding Special Olympics work worldwide.

 • ESPN

  Special Olympics Official Broadcast Partner & Global Presenting Sponsor of Unified Sports®

 • Essilor

  Official global supplier of ophthalmic lenses

 • Liberty Sport

  Provides protective sports eyewear.

 • Lions Club

  Supports access to quality eye care.

 • Mattel

  Supports Special Olympics Youth Programs.

 • Microsoft

  Revolutionizing information systems that power our games.

 • Neilsen

  Provides consumer insights to grow our brand.

 • Procter and Gamble

  Celebrating over 30 years of partnership with Special Olympics.

 • Safilo

  Supplies optical frames and sunglasses.

 • UNICEF

  Provides greater inclusion of children with disabilities.

 • Y and R

  Powering our global youth marketing campaign.

 • Toyota Logo

  Presenting Sponsor of the 2018 Unified Cup and Global Unified Sports Partner.

Contact Special Olympics Near You

 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belgium
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Georgia
 • Germany
 • Gibraltar
 • Great Britain
 • Hellas (Greece)
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Italy
 • Kazakhstan
 • Kosovo
 • Kyrgyz Republic
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia (FYR)
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tajikistan
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Ukraine
 • Uzbekistan
an icon of a location on a map

Contact Special Olympics Near You

an icon of a calendar

Europe-Eurasia Events

an icon of an open book

Stories From Europe-Eurasia

an icon of a star on a medal with ribbon

World & Regional Games